Dad Joke Of The Day!

When is an Irish potato not an Irish potato? When it’s a French fry!